Գնումներ

06.05.2024

Գնումներ

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-6/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով

https://www.armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=10409587

ՀԱԷԿ-ի նոր դիզել-գեներատորային կայանի կառուցման նախագծի մշակում, սարքավորումների մատակարարում, շինմոնտաժում և թողարկում-կարգաբերում

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 10.06.2024թ., ժամը 16:00-ն: