Գնումներ

22.04.2022

Գնումներ

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով

ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացված հրապարակում նոր 110/220 կՎ բաց բաշխիչ սարքերի (ԲԲՍ-ի) կառուցման ապամոնտաժային, շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների կատարման

https://www.armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8284408

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 27.05.2022թ., ժամը 16:00-ն: