Գնումներ

08.08.2023

Գնումներ

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/23  ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով

https://www.armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=9612455  

ՀԱԷԿ-ի նոր դիզել-գեներատորային կայանի կառուցման նախագծի մշակում, սարքավորումների մատակարարում, շինմոնտաժում և թողարկում-կարգաբերում

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 20.10.2023թ., ժամը 16:00-ն: