Գնումներ

12.07.2022

Գնումներ

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԵՄԱՇՁԲ-1/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված ապրանքների ձեռքբերման նպատակով

ՀԱԷԿ-ում  ռադիոակտիվ թափոնների վերամշակման համալիրի նախագծում և կառուցում

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 01.08.2022թ., ժամը 16:00-ն: